MAM SENGL DI-WAITH > HYFFORDDWR TIR COED TUTOR & CREFFTWRAIG PREN LLWYDDIANNUS

Stori Cerys

Nôl yn 2011, cefais fy hun yn fam sengl i 2 blentyn ifanc. Nid oeddwn wedi bod yn y gweithle ers nifer o flynyddoedd ac roeddwn wedi clywed am gyrsiau yn y coed gyda Bob Shaw a Tir Coed, ac wedi mynychu diwrnod agored a'i fwynhau yn fawr iawn. Mae gennyf radd mewn Cerflunio Celfyddyd Gain (ers talwm), a gyda hon yn fy mhoced ôl penderfynais mae hwn oedd y cwrs gyda'r cyfle gorau i'm helpu yn ôl i weithio. Enillais gymhwyster lefel 3 mewn Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy, a cofrestrais yn hunangyflogedig yr haf canlynol. 'Dwi wedi bod yn hyfforddwr cynorthwyol gyda Tir Coed ar nifer o gyrsiau bendigedig, rhai yn fyr a rhai yn hir, o ysgol y goedwig gyda phlant cyn-ysgol i adeiladu blychau adar gydag unigolion ag anawsterau dysgu yng Nghanolfan Hamdden Aberystwyth.

Yna cymerais ran ym mhrosiect Medi'r Ddawn, profiad a fu'n ddiddorol iawn ac yn hynod o werthfawr i mi fel crefftwraig hunangyflogedig tlawd. Ar un ochr y teulu roedd fy nghyndadau yn glocswyr ac yn seiri troliau, ac ar yr ochr arall roeddent yn ffermwyr a choedwigwyr, mae'r profiad wedi dod a mi yn agosach i'm hanes fy hun. 'Dwi nawr yn cerfio llythrennau ar feinciau cofiant ac yn creu modelau pren o chwilod o rywogaethau ymledol ar gyfer y llywodraeth. 'Dwi'n dal i fod yn hoff o wirfoddoli ac wedi cynorthwyo gyda 2 brosiect adeiladu yng Nghoed Tyllwyd, h.y. y tŷ bach cwrtaith a'r tŷ crwn. Mae'n waith sydd yn twymo'r enaid a 'dwi'n caru rhoddi yn ôl i'r gymuned a'r goedlan a roddodd gymaint i mi.  

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed