Coed Tyllwyd


Lleoliad:

Tyllwyd, Llanfarian, Ceredigion.


Disgrifiad:

Mae mwyafrif y safle wedi’I ddosbarthu fel planhigfa ar Safle Hynafol. Mae ystod eang o rywogaethau yno, gan gynnwys pinwydd Corsica a phinwydd polion, larwydd Ewrop a Japan, ffinidwydd Douglas a Choch, ynghyd â phocedi o Gochwydd Japaneaidd, er bod y coetir yn dichwelyd yn raddol I fod yn gartref i rywogaethau mwy brodorol. Nawr, mae dros 50% o’r coetir wedi’i feddiannu gan blanhigion llydanddail brodorol.

Sut i gyrraedd yno:

Gallwch gyrraedd ar y safle trwy deithio ar hyd llwybr beicio Ystwyth Sustrans neu mewn car trwy Lôn Tyllwyd, Llanfarian.

Mae nifer o wasanaethau bws yn stopio ym mhentref Llanfarian ac mae’r coetir wedi’i leoli rhyw filltir ar hyd Lôn Tyllwyd.

Cyfleusterau:

Mae sawl adeilad yno, gan gynnwys caban, gweithdy dan do, adeilad mawr pren â physt sy’n darparu man gweithio/cyfarfod dan do gyda phwll tân lleoliadau gwaith saer/gweithgareddau. Mae yna dŷ crwn gwlegig ymhellach i mewn I’r goedwig.

Ym mynedfa’r safle mae yna faes parcio bach a hysbysfyrddau. Mae yna 2 doilet compost.

Signal Ffôn: Da

Mynediad Cyhoeddus: Mae'r safle ar agor i'r cyhoedd.

Perchennog Safle:

Mae Coed Tyllwyd yn eiddo i Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Tir Coed wedi bod yn cynnal cyrsiau ar y safle ers dros 20 mlynedd.

EISIAU GWYBOD MWY AM EIN CYRSIAU?


Diddordeb?

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed