Ymwrthodiad

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y wefan hon ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig . Er ein bod yn ymdrechu i gadw'r wybodaeth yn gyfoes ac yn gywir, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantau o unrhyw fath (yn ddiamwys neu'n oblygedig) am gyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd mewn perthynas â'r wefan neu'r wybodaeth, cynnyrch, gwasanaethau, neu graffeg a gynhwysir ar y wefan ar gyfer unrhyw ddiben. Felly, mae unrhyw ddibyniaeth a roddwch ar wybodaeth o'r fath yn gwbl ar eich menter eich hun.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o golli data neu elw sy'n deillio o, neu mewn cysylltiad â'r defnydd o'r wefan hon.

Drwy'r wefan hon rydych yn gallu cysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan ein rheolaeth. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y safleoedd hynny . Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiad o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad neu yn cymeradwyo'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i gadw'r wefan i fyny ac yn rhedeg yn esmwyth. Fodd bynnag , nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb os nad yw’r wefan ar gael oherwydd materion technegol tu hwnt i'n rheolaeth.

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed