Ymwrthodiad

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y wefan hon ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig . Er ein bod yn ymdrechu i gadw'r wybodaeth yn gyfoes ac yn gywir, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau na gwarantau o unrhyw fath (yn ddiamwys neu'n oblygedig) am gyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd mewn perthynas â'r wefan neu'r wybodaeth, cynnyrch, gwasanaethau, neu graffeg a gynhwysir ar y wefan ar gyfer unrhyw ddiben. Felly, mae unrhyw ddibyniaeth a roddwch ar wybodaeth o'r fath yn gwbl ar eich menter eich hun.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o golli data neu elw sy'n deillio o, neu mewn cysylltiad â'r defnydd o'r wefan hon.

Drwy'r wefan hon rydych yn gallu cysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan ein rheolaeth. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y safleoedd hynny . Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiad o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad neu yn cymeradwyo'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i gadw'r wefan i fyny ac yn rhedeg yn esmwyth. Fodd bynnag , nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb os nad yw’r wefan ar gael oherwydd materion technegol tu hwnt i'n rheolaeth.