Polisi Preifatrwydd

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn nodi sut y byddwn yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu . Os byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol, fel y gellir eich adnabod wrth ddefnyddio'r wefan hon, yna gallwch fod yn sicr y bydd ond yn cael ei ddefnyddio yn unol â'r Datganiad Preifatrwydd .

O bryd i'w gilydd efallai y byddwn yn newid y polisi hwn drwy ddiweddaru'r dudalen hon. Dylech edrych ar y dudalen yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau.

Yr hyn rydym yn ei gasglu

Efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol:

  • Enw
  • Gwybodaeth gyswllt , gan gynnwys cyfeiriad e-bost , rhif ffôn a chyfeiriad

Beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

Rydym angen y wybodaeth hon am y rhesymau canlynol:-

  • Gwella ein cynnyrch a gwasanaethau
  • Ymateb yn briodol i'ch ymholiadau
  • Er mwyn rhoi i chi yr eitemau y gofynnir amdanynt
  • Cadw cofnodion mewnol
  • O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil i'r farchnad. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost neu dros y ffôn a gallwn ddefnyddio'r wybodaeth i addasu'r wefan yn ôl eich diddordebau.

Diogelwch

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb awdurdod, rydym wedi sefydlu gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol addas i amddiffyn a diogelu'r wybodaeth a gasglwn ar-lein.

Cysylltiadau i wefannau eraill

Gall ein gwefan cynnwys cysylltiadau i wefannau eraill o ddiddordeb . Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi defnyddio'r cysylltiadau hyn i adael ein safle, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall . Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a roddwch wrth ymweld â safleoedd o'r fath, gan nid yw safleoedd o'r fath yn cael eu rheoli gan y Datganiad Preifatrwydd . Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu na prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti oni chawn eich caniatâd neu y mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny. Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddol o drydydd partïon yr ydym yn credu efallai bydd o ddiddordeb i chi os ydych yn dweud wrthym eich bod am i hyn ddigwydd . Gallwch ofyn am fanylion am wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch o dan y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol 2016/679 (GDPR). Os hoffech gael copi o'r wybodaeth a gedwir amdanoch ysgrifennwch atom.

Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu'n anghyflawn ysgrifennwch neu anfonwch e-bost atom cyn gynted ag y bo modd i’r cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth a ffeindiwn i fod yn anghywir.