Tystebau

Mae Tir Coed yn gweithio gyda nifer o sefydliadau cyfeirio, sydd yn gosod gwerth uchel ar y gwaith. Mae'r tystebau canlynol gan rai o'r sefydliadau hyn yn esbonio paham fod model Tir Coed mor boblogaidd a llwyddiannus: 

Mae sgiliau ymarferol o les mawr i'n cleientiaid, nid oes gan lawer o'n cyfeiriadau ni nifer o sgiliau megis cyfathrebu a datrys problemau, pethau y gellir eu gwella gyda phrosiectau ymarferol yn yr awyr agored

Stuart Bradley, Awdurdod Addysg Lleol Ceredigion
Mae ymchwil lleol yn dangos bod y rhan fwyaf o'n carfan NEET 16 – 18 mlwydd oed yn ddysgwyr cinesthetig sydd wedi dadymafael gydag addysg yn y brif ffrwd ac hefyd gyda'r ddarpariaeth ystafell ddosbarth ôl 16. Mae hyn yn esboniad arwyddocaol ar phaham y mae darpariaeth Tir Coed mor bwysig i'n poblogaeth NEET, gan gynnig ymdriniaeth ymarferol o ddysgu sydd yn cydweddi gydag anghenion canran uchel o'r garfan hyn
Mike Prichard, Awdurdod Addysg Lleol Ceredigion 

 

Mae'r gweithgareddau y mae cleientiaid New Road yn gwneud gyda Tir Coed yn hanfodol ar gyfer eu hadferiad i fod yn aelodau positif o gymdeithas. Mae New Road wedi cyfeirio tri cleient eleni ac mae'r adborth o'r rhain wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae cyfleoedd fel y rhai a gynigir gan Tir coed yn brin iawn yn ein cymuned wledig yng Ngheredigion ac mae yna feddwl uchel iawn o brosiect Tir Coed gan New Road. Mae'r gwaith a wneir gyda chleientiaid New Road yn sicr yn lleihau'r gost o droseddu i gymunedau Ceredigion.
Neil Davies, Cwnstabl yr Heddlu, Heddlu Dyfed Powys – New Roads
…Ar un cwrs o'r fath, fe wnes i gyfarfod â gŵr ifanc oedd yn gwneud fawr o ddim gyda'i fywyd, ond daeth o hyd i gariad at weithio gyda phren bron yn syth. Wedi'r cwrs cefais berswâd arno i wneud prentisiaeth mewn sgiliau cefn gwlad traddodiadol a rheoli coetiroedd yng Ngholeg Coppicewood. Daeth yn ôl ataf yn Tir Coed er mwyn fy nghynorthwyo ar ddau gwrs fel hyfforddwr cynorthwyol, ac erbyn hyn mae'n gweithio gyda fi yn hunangyflogedig yn adeiladu fframiau pren crwn a chynhyrchu chrefftau coetir. Mae wedi crybwyll wrthyf pa mor bwysig oedd dod ar y cwrs Tir Coed cyntaf hwnnw er mwyn galluogi iddo ddewis cyfeiriad a dilyn ei galon ym maes crefftau pren. 
Jamie Miller, Hyfforddwr Gweithgareddau
Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Powys (YJS) wedi cefnogi ieuenctid i gyfranogi ar ddau brosiect Tir Coed yn y gorffennol. Gwelom bod natur ymarferol y cyfleoedd gwaith yn taro'r nod gydag anghenion a galluoedd ein cleientiaid ifanc.
Tom ChandlerYJS Powys
Rydym wedi gweithio gyda Tir Coed ar nifer o brosiectau, a bu'r allbynnau ar gyfer y ieuenctid yn enfawr. Gan wirfoddoli a chymryd rhan mewn Prosiectau Coetir maent yn teimlo eu bod wedi cyfrannu tuag at eu cymuned, yn aml iawn am y tro cyntaf. Maent yn gweithio gydag arweinwyr sydd yn dysgu gwerth parch a gwaith tîm iddynt, ac maent yn cael eu hysbrydoli gan ddelfrydau ymddwyn yn y lleoliadau. Wrth iddynt ddysgu mwy mae eu diddordeb mewn datblygu eu sgiliau yn tyfu. Roedd un o'n grwpiau mor frwd i dreulio dydd ar y Prosiect Coetir nes bod 8 ohonynt wedi pacio bagiau yn Morrisons er mwyn codi arian i dalu am ddiwrnod o Sgiliau Coetir.
Miriam lewisRathbone Training
Mae Coleg Ceredigion wedi gweithio gyda Tir Coed dros nifer o flynyddoedd... ac yn gobeithio parhau i weithio gyda nhw yn y dyfodol er mwyn cynnig coedlannau lleol i ieuenctid ddysgu sgiliau pwysig. Enillodd nifer o fyfyrwyr sy'n cofrestru ar gyfer cwrs rheoli cefn gwlad Coleg Ceredigion sgiliau gwerthfawr trwy wneud unedau Agored Cymru. Rydym wedi derbyn y myfyrwyr hyn, sydd heb TGAU, ond sydd yn addas ar gyfer y cwrs oherwydd y profiad a gafwyd gyda Tir Coed. Rydym hefyd yn hybu gwirfoddoli a phrofiad gwaith yn ddulliau i'n myfyrwyr ymgysylltu.
Ian Harries Coleg Ceredigion
Gallaf ddatgan yn gwbl ddidwyll, heb prosiectau megis VINE, yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd cyfredol ac o ystyried natur wledig ein hardal, byddai'r ieuenctid yn dioddef. Mae'r adborth 'dwi wedi derbyn a'r diddordeb a ddangosir gan y ieuenctid 'dwi'n gweithio gyda wedi tanlinellu'r angen gwirioneddol am brosiectau fel VINE er mwyn sicrhau dyfodol ar eu cyfer. Gallaf eich sicrhau, os caiff VINE ei ariannu caiff nifer fawr eu cyfeirio. 
Ruth Spencer Gweithiwr Ieuenctid, Cynhwysiant Addysgol
Fel gweithiwr ieuenctid a Rheolwr Prosiect 'dwi wedi gweld effaith gadarnhaol Tir Coed ar ei fuddiolwyr gyda'm llygaid fy hunan, yn enwedig ar y rhai NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) a gallaf ddweud yn gwbl ddiffuant nad wyf wedi gweld cyfrwng mwy effeithiol o gysylltu gydag unigolion sydd yn aml yn anoddach i'w cyrraedd mewn dros 12 mlynedd o weithio gyda phobl ifanc. Mae nifer o'r ieuenctid sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglenni hyn wedi profi problemau gyda chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol, ymddygiad troseddol, iselder ysbryd ac unigedd gwledig a 'dwi'n credu bod eu cynhwysiant wedi helpu yn fawr wrth iddynt oresgyn nifer o'r materion hyn.
Steve Parkin, Rheolwr Prosiect, Ieuenctid Tysul

Mae Rob Smith yn hyfforddwr llawrydd ar gyfer Tir Coed sydd wedi gweithio ei ffordd i fyny model Tir Coed o fod yn gyfranogydd di-waith heb unrhyw brofiad o fod mewn coetir i fod yn berchennog coedlan ac yn hyfforddwr; mae'n cydnabod gwerth coetiroedd a'r gwaith y mae Tir Coed yn galluogi i unigolion tebyg iddo ef gael mynediad iddo: 

 O'r cwrs hyfforddi cyntaf gyda Tir Coed dechreuais sylweddoli nid yn unig cymhlethdod systemau coetiroedd ond hefyd y ffaith bod yno adnodd arbennig – ffatri pren cynaliadwy, ac os rholir yr adnodd yn dda, mae modd darparu amryw o deunyddiau hynod, o safon eithriadol, bob blwyddyn yn ei dro. Mae'n swnio'n dwp, ond roedd y sylweddoliad yna fod pren wir yn tyfu ar goed  yn un dwys, ac yn un dwi'n adnabod ar wynebau ein gwirfoddolwyr wrth iddynt hollti darn ffres o onnen am y tro cynaf. Mae'r pren hwn yn sgleinio ac yn llifo, yn naturiol, dim byd fel y darnau sych o bren meddal wedi eu llifio sy'n cael eu dosbarthu mewn dosbarthiadau gweithio pren yn yr ysgol – y diwrnod cyntaf hwnnw wedi gadael y cwrs hyfforddi gyda chanhwyllbren wedi ei durnio, roeddwn yn gwybod bod rhywbeth arbennig ar waith.

Mae coedlan yn system amrywiol yn llawn adar a thrychfilod, awyr iach, rhedyn a mwsoglau a choed wrth gwrs – weithiau yn goed enfawr, hynafol, sydd wedi sefyll am ganrifoedd lawer. Mae'n fan sydd yn ail-gysylltu pobl gyda phethau go-iawn a'n gwir le yn y byd. 'Dwi'n credu y dylai pawb dreulio amser yn teimlo'n fach iawn mewn coedwig hynafol!

Mae gweithio'r goedlan yn ychwanegu haen arall i'r berthynas hon. Rydych yn dod yn ran weithredol o'r system goeth yna, ac yn dod yn heini a chryf yn y broses. Efallai byddwch yn dechrau sylweddoli bod yr hyn yr ydym yn ei gymryd yn gorfod dod o rhywle, felly mae penderfyniadau yn dechrau cymryd mwy o amser ac ystyriaeth fanwl. Yn amlwg, 'dyw pawb ddim yn goediwr pybyr fel fi ond 'dwi yn credu bod gwaith ystyrlon a'r amgylchedd goediog yn cynnig lle i unrhyw un o unrhyw ffordd o fywyd, dderbyn cymorth a gwellhad. Gallwch ddysgu sgiliau newydd, os yn cwympo coeden fechan, gwneud clwyd wledig neu gwneud dim ond dysgu i adnabod un neu ddau goeden frodorol, mae yna rhywbeth newydd i'w ddysgu bob tro. Gallwch fynd allan a chwrdd ag eraill a dod yn rhan o dîm sy'n medru cyflawni llawer mwy nag unigolyn ar ei ben ei hunan, ac wrth gwrs mae yna ddigon o hwyl i gael yn y broses. Yn yr oes sydd ohoni, yn llawn penderfyniadau ebrwydd a deallusrwydd cyfun, gall coetiroedd a'r hyn maent yn ei gynnig ddarparu'r persbectif sydd yn angenrheidiol i ni i gyd – os ydyn ni'n hysbys o hynny ai peidio
Rob Smith, Hyfforddwr Llawrydd