Addysgu Digidol

Datblygodd Prosiect Peilot Dysgu Digidol lyfrau gwaith digidol ar gyfer dau gwrs dysgu awyr agored achrededig. Mae’r rhain yn rhan o gymhwyster Dysgu yn yr Awyr Agored Agored Cymru a chymhwyster Gofalu Tir Coed ei hun. Profodd Tir Coed y llyfrau gwaith digidol gan ddefnyddio iPads gyda dysgwyr mewn lleoliadau coetir a dysgodd sut i reoli prosesau asesu cysylltiedig yn ddigidol. Roedd gwerthuso yn agwedd arwyddocaol o'r prosiect a buom yn gweithio gyda 20 Degrees Consultancy i werthuso'r prosiect.

Crynodeb gweithredol

Derbyniodd Prosiect Peilot Dysgu Digidol arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Datblygodd y prosiect weithlyfrau digidol ar gyfer cyrsiau dysgu awyr agored achrededig a chyflawnodd 2 gwrs hyfforddi 12 wythnos o hyd pan brofodd Tir Coed y llyfrau gwaith digidol a'r asesiad digidol cysylltiedig.

Roedd cromlin ddysgu serth iawn i staff sy’n dychwelyd o seibiant, diffyg arbenigedd digidol o fewn y sefydliad, ac ymateb negyddol yn bennaf i ddefnyddio iPads a llyfrau gwaith digidol yn nodweddu’r cwrs cyntaf. Fodd bynnag, roedd hyn yn llawer gwell erbyn yr ail gwrs ar ôl hyfforddiant pellach, rhannu sgiliau ac integreiddio dysgu.

Llwyddwyd i fodloni bron pob un o ganlyniadau'r prosiect. Roedd canlyniadau cadarnhaol i ddysgwyr yn cynnwys lles, iechyd a manteision cymdeithasol. Ymatebodd rhai dysgwyr yn dda i'r dechnoleg a rhai ddim felly; roedd yr ymatebion mor amrywiol â'r dysgwyr eu hunain.

Mae Tir Coed yn parhau i werthuso dysgu yn fewnol, lledaenu dysgu yn allanol ac ymchwilio i opsiynau digidol pellach. Disgwylir y bydd angen buddsoddiad, datblygiad a hyfforddiant pellach pe bai'r sefydliad yn penderfynu dilyn dysgu digidol fel mater o drefn. Mae defnyddio TG at ddibenion monitro, fodd bynnag, yn debygol iawn.

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed