Astudiaethau Achos

DI-WAITH > COEDWIGWR CYMDEITHASOL A PHERCHENNOG COEDLAN

Di-waith Prosiect Tir Coed Cwrs llif gadwyn Tir Coed Gweithiwr cynorthwyol Tir Coed Arweinydd gweithgareddau Tir Coed Perchennog coedlan Cyflogaeth gyda menter gymdeithasol Tir Coed, Wisewoods Wales Hunangyflogedig
“Dechreuais wirfoddoli gyda Tir Coed ar ddechrau'r gaeaf a dim posibiliad o unrhyw beth tebyg i waith ystyrlon ar y gorwel. Wedi siwrnai gyffrous roeddwn yn ennill cyflog i fyw gan gyflawni gwaith ystyrlon yn yr awyr agored! Dw i'n dal i weithio gyda Tir Coed yn hyfforddwr llawrydd ar adegau nawr, rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, a dwi'n berchen ar goedlan fy hunan.”
Darllenwch y stori gyfan fan hyn
Social Forester And Woodland Owner
Mental Health Problems

PROBLEMAU IECHYD MEDDWL > GWEITHIWR CYNORTHWYOL TIR COED A MENTER GOETIROL

Di-waith gyda phroblemau iechyd meddwl a chorfforol 2 x cwrs hyfforddi Tir Coed Achrediad lefel un mewn rheoli coetiroedd cynaliadwy a lefel 2 cadwraeth ymarferol gwirfoddoli ar ddiwrnodau agored a digwyddiadau Tir Coed yn derbyn hyfforddiant ar hyn o bryd i fod yn weithiwr cynorthwyol ar gyfer Tir Coed & wedi derbyn cefnogaeth i ddatblygu menter goetirol gyda 3 cyfranogwr arall o brosiectau Tir Coed
“Mae Tir Coed wedi helpu fi i oresgyn rhai problemau personol, dw i wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl a chyflyrau corfforol dros amser hir. Ers i mi ddechrau mynychu'r sesiynau mae fy iechyd meddwl wedi gwella'n fawr ynghyd â'm cyflwr corfforol a dw i wedi derbyn addysg ardderchog hefyd. Dw i'n dysgu mwy am fywyd gwyllt a rheoli coetiroedd bob dydd, dros y flwyddyn diwethaf dw i wedi bod yn ymwneud mwy a mwy gyda gwirfoddoli wrth i'm iechyd wella, dyma'r lles y mae Tir Coed yn gwneud i'm bywyd i ac eraill. ”
Darllenwch y stori gyfan fan hyn

DI-WAITH > GWEITHIWR GWASANAETHAU COEDWIGAETH

Diweithdra Prosiect Tir Coed Gwirfoddoli ar gyfer Tir Coed Gweithiwr cynorthwyol Tir Coed a hyfforddiant Prentisiaeth coedwigaeth Tir Coed Swydd gyda chwmni coedwigaeth
“Mae'r brentisiaeth wedi agor drysau i mi gyda gwaith coedwigaeth go iawn, wedi rhodi llu o gyfleoedd i mi a dw i wedi cwrdd â phobl newydd, felly dw i wedi cael mwy o gysylltiadau lleol. Cefais llond trol o hwyl a dysgais llawer.”
Darllenwch y stori gyfan fan hyn
Woodland Service Worker
Redundant

WEDI DISWYDDO > ARWEINYDD GWEITHGAREDDAU TIR COED

Derbyn diswyddiad mynychu nifer o gyrsiau Tir Coed hyfforddwr cynorthwyol llawrydd Arweinydd gweithgareddau Tir Coed
“Dw i ddim wedi buddsoddi rhyw lawer yn fy addysg na fy natblygiad personol dros y blynyddoedd diwethaf, ond ers gweithio/dysgu gyda VINETir Coed dw i wedi dysgu llawer iawn! Mae'r cynllun hefyd wedi fy nghynorthwyo i ennyn hyder yn fy sgiliau ac o ganlyniad dw i wedi datblygu fy musnes garddio a dw i newydd orffen fy swydd tirlunio cyntaf. Mae'n anodd dod o hyd i rhywle i ddysgu'r sgiliau mae Tir Coed yn eu dysgu, roedd y rhan fwyaf ohonynt yn ran o fywyd bob dydd rhyw 30 – 40 mlynedd yn ôl, ond erbyn hyn wedi mynd yn angof.”
Darllenwch y stori gyfan fan hyn

MAM SENGL DI-WAITH > HYFFORDDWR TIR COED TUTOR & CREFFTWRAIG PREN LLWYDDIANNUS

Di-waith Prosiect Tir Coed Prosiect dilyniant Tir Coed (Hadau) Gweithiwr cynorthwyol Tir Coed Hunangyflogedig ac yn gwerthu cynhyrchion coetirol Hyfforddwr Tir Coed
“Fel crefftwraig hunangyflogedig tlawd, roedd cymryd rhan ym mhrosiect Medi'r Ddawn yn ddiddorol ac yn amhrisiadwy i mi. Ar un ochr y teulu roedd fy nghyndadau yn glocswyr ac yn seiri troliau, ac ar yr ochr arall roeddent yn ffermwyr a choedwigwyr, mae'r profiad wedi dod a mi yn agosach i'm hanes fy hun.”
Darllenwch y stori gyfan fan hyn
Struggling Crafter
Social Forester And Woodland Owner

DI-WAITH > SAER & CREFFTWR HUNANGYFLOGEDIG

Di-waith Cwrs hyfforddi Tir Coed Crefftwr tlawd & saer rhan-amser Prosiect dilyniant crefft Hadau Tir Coed Hunangyflogedig yn gwerthu crefftau pren irlas yn lleol
“Dysgodd Tir Coed llawer i mi am yr hyn roeddwn eisiau ei wneud gyda fy mywyd. Bu hefyd yn ysbrydoliaeth i mi benderfynu fy mod yn medru cyflawni fy amcanion. Bu'r sgiliau a ddysgais ar y cwrs o gymorth i mi gael peth gwaith rhan amser yn adeiladu toiledau cwrtaith fframyn pren unigolyddol, bu'n hwb mawr i'm hyder ac yn ysbrydoliaeth i ddatblygu hobi yn fusnes dichonadwy.”
Darllenwch y stori gyfan fan hyn

WEDI DADYMAFAEL Â'R COLEG > GWEITHIWR COETIR HUNANGYFLOGEDIG

Wedi dadymafael â'r coleg Prentisiaeth Tir Coed yn hunangyflogedig yn gweithio'n hapus gyda grwpiau mewn coedlannau
“Mae wedi cynyddu fy hyder a'm sgiliau cymdeithasol, ynghyd â'm ymdeimlad o hunan-werth; dw i wedi esgyn ym mhell uwchben fy nisgwyliadau bychain. Trwy'r arddangosiadau dw i wedi datblygu sgiliau i ryngweithio fel aelod o dîm ac arweinydd, mae rhyngweithio gyda'r cyhoedd nawr yn brofiad llawer mwy cyfforddus i mi. Mae fy lleoliad gwaith wedi bod yn gyfnod hollbwysig, gan alluogi i mi ddatblygu sgiliau a fydd yn ddefnyddiol ym mha bynnag faes dw i'n dewis ei ganlyn. Dw i wedi gwneud cysylltiadau fydd yn galluogi i mi ennill gwaith yn y dyfodol.”
Unengaged With College
Teenage Father Neet

TAD YN EI ARDDEGAU A NEET > GWEITHIWR COETIR HUNANGYFLOGEDIG

NEET & tad yn ei arddegau Cwrs hyfforddi Tir Coed Prentisiaeth Tir Coed Cwrs llif gadwyn Gweithiwr coetir a gweithiwr llif gadwyn
“Mae gwybod bod gen i sylfaen gadarn ar gyfer gyrfa mewn coedwigaeth yn tynnu peth o'r ofn allan o fod yn dad yn fy arddegau. Dw i'n gwybod beth dw i eisiau ei wneud nawr – gweithio yn y coed. Roedd cwrdd â phobl newydd a gwneud cysylltiadau yn rhan mawr o'r profiad, ac mae ennill tystysgrif llif gadwyn yn ddefnyddiol iawn. Mae'r brentisiaeth wedi rhoi fy meddwl ar waith ac wedi rhodi'r hyder a'r cyfrifoldeb i mi symud ymlaen.”

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed