WEDI DISWYDDO > ARWEINYDD GWEITHGAREDDAU TIR COEDStori Branwen

Cefais fy niswyddo o'm swydd yn y sector wirfoddol yn Ebrill 2014 wedi 10 mlynedd o weithio yno. Ychydig cyn gorffen fe ymgeisiais am waith fel hyfforddwr cynorthwyol llawrydd gyda phrosiect VINE Tir Coed. Dros y ddwy flynedd diwethaf 'dwi wedi mynychu nifer o gyrsiau a ddarparwyd gan Tir Coed, 'dwi hefyd wedi bod yn hyfforddwr cynorthwyol ac yn arweinydd gweithgareddau ar nifer o gyrsiau, o celf yn y tirwedd i reoli coetiroedd. 

'Dwi heb fuddsoddi rhyw lawer yn fy addysg na fy natblygiad personol dros y blynyddoedd diwethaf, ond ers gweithio/dysgu gyda Tir Coed 'dwi wedi dysgu llawer iawn! Dysgais sut i ddefnyddio amrediad o offer llaw, dysgais sut i ofalu am goetiroedd a sut y dylai rheoli coetiroedd llwyddiannus ymddangos, 'dwi hefyd wedi dysgu sut i saernïo ffurfiau pren a chelfi. Mae'r cynllun hefyd wedi fy nghynorthwyo i ennyn hyder yn fy sgiliau ac o ganlyniad 'dwi wedi datblygu fy musnes garddio a 'dwi newydd gyflawni fy swydd tirlunio cyntaf.

Mae'n anodd dod o hyd i rhywle i ddysgu'r sgiliau mae Tir Coed yn eu dysgu, roedd y rhan fwyaf ohonynt yn ran o fywyd bob dydd rhyw 30 – 40 mlynedd yn ôl, fel cynnau tân, defnyddio bwyell law, llifiau ac offer llaw sydd erbyn hyn wedi mynd yn angof.

Diolch Tir Coed am fwydo fy angen i fod yn ymarferol! 

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed