Sgiliau Dyfodol

Arolwg Ymgynghorydd a Rheolwr Tir Tir Coed Farm 2022

Deall safbwyntiau a thueddiadau yn y ddarpariaeth o hyfforddiant amaethyddol a chadwraeth a datblygu sgiliau

(a gynhaliwyd gan Rural Advisor Ltd)


Fel rhan o ymgynghoriad a datblygiad parhaus (a gychwynnwyd yn 2017) ar brosiect AnTir; Ymgynghorwyd â 100 o ffermwyr, tirfeddianwyr cyhoeddus a busnesau cymunedol yn ystod 2022 i roi gwybod i Tir Coed am y ffordd orau o ddatblygu ein prosiect mawr nesaf (AnTir) i gefnogi’r cymunedau gwledig y mae Tir Coed yn bodoli i’w gwasanaethu.

Casglwyd data trwy gyfryngau cymdeithasol ac arolygon e-bost a thrwy fynychu 7 digwyddiad mawr gan gynnwys; Eisteddfod, Sioe Frenhinol Cymru, Rali Clwb Ffermwyr Ifanc, Sioe Aberystwyth.

Pa sgiliau ydych chi’n credu y byddwch chi angen wrth y bobl rydych chi’n cyflogi mewn pum mlynedd?

 • Gwybod y rheolau, y ddeddfwriaeth a'r polisïau
 • Plannu (coed)
 • Bydd y gofynion yn debyg yn fras ac eithrio pan fydd newid mewn deddfwriaeth neu bolisi fferm
 • Addasu gofynion
 • Opsiynau ar gyfer arallgyfeirio
 • Codi waliau cerrig, cneifio, rheoli maetholion yn y pridd
 • Sgiliau amgylcheddol/cadwraeth
 • Profiad, gallu i ddefnyddio a sefydlu technoleg newydd e.e. LoRaWan, synwyryddion, GPS, dronau
 • Mwy o ran sgiliau amaethyddiaeth adfywiol, deall sut i adfer mawndir, cynnal gweithgareddau ar dir sy'n atafaelu carbon
 • Creu coetir, prysgoedio, rheoli gwrychoedd / ffiniau caeau
 • Cadw at ganllawiau'r llywodraeth ar slyri, iechyd anifeiliaid ac ati...mae cadw cofnodion yn allweddol, a chan fod llawer ohono'n cael ei wneud trwy apiau a meddalwedd, yna bydd y gallu i ddefnyddio'r rhain yn bwysig
 • Bioamrywiaeth, rheoli coetiroedd, carbon
 • Llafur medrus / profiad ymarferol a chymhwysedd
 • Profiadol ym mhob agwedd ar sgiliau garddio a thyfu
 • Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch
 • Gyrru tractor
 • Ffensio, gwrychoedd, waliau, llif gadwyn, torri brwsh, adfer dolydd, tyfu llysiau, garddio
 • Sgiliau Rheoli Da Byw
 • Rheoli Tir
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Mwy o sgiliau yn ymwneud â Natur, llai am gynhyrchu bwyd

I gael gwybod mwy am yr adroddiad hwn cysylltwch â ni

Dysgwch fwy am Brosiect AnTir

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Ei nod yw cynorthwyo pobl a chymunedau sydd â’r angen mwyaf ledled y DU i beilota rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lle, busnes lleol, a chefnogi pobl i ddod o hyd i waith. Am fwy o wybodaeth, ewch i

https://www.gov.uk/government/...

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed