AMDANOM NI

Mae Tir Coed yn elusen sydd yn cysylltu pobl â tir a choetiroedd drwy wirfoddoli, hyfforddiant a gweithgareddau wedi eu teilwra er mwyn cynyddu lles, datblygu sgiliau a gwella coetiroedd er lles pawb. 

Cymerwch ran

Tir Coed History Tree 2020 Jpeg

Dros yr 23 mlynedd diwethaf mae Tir Coed wedi datblygu model ymgysylltu gynhwysfawr sy'n cynnal unigolion wrth iddynt ddatblygu, o'r cyswllt cyntaf i gyflogaeth. Mae'r holl waith a wneir gan wirfoddolwyr a hyfforddedigion yn gwella iechyd ein tir a choetiroedd a'u hygyrchedd, sydd o fantais i'r gymuned gyfan. Ein hamcanion

GWELEDIGAETH

Cymunedau gwledig cynaliadwy sydd yn rhan o'u hamgylchfyd naturiol.

CENHADAETH

I ddatgloi potensial tir a choetiroedd i ddarparu cyfleusterau cymunedol, gweithgareddau addysgol a iachus, a chreu cyfleoedd gwaith ar gyfer unigolion dan anfantais yng nghefn gwlad Cymru. Bwriadwn wneud newid hirdymor er gwell.  

Tree 100% engaged with the natural environment 65% said they felt optimistic during the project 80% of respondents felt they were more equipped to take on responsibilities 88% of respondents felt they were learning job specific skills

EIN MODEL

Dros yr 23 mlynedd diwethaf, mae Tir Coed wedi dod yn arbenigwyr ar ddulliau o ymgysylltu pobl â gweithgareddau mewn tir a choetiroedd. Dangosa'r model canlynol y ddamcaniaeth sy'n sylfaen i'r newid a welir gan ein cyfranogwyr wrth

MODEL YMGYSYLLTU TIR COED

Toc Progression Welsh

HANES

Yn gweithio gyda chymunedau a tir a choetiroedd ers 1998

History Tree Welsh

Ein Gwerthoedd

Lleol a Gwledig

Yn falch o fod yn sefydliad ar lawr gwlad yng Nghymru gydag ymdeimlad cryf o hunaniaeth a lleoliad.

Mae ein hangerdd am rannu rhyfeddodau’r coetiroedd a chefn gwlad yn adlewyrchu pwysigrwydd a grym y tir a’r coed i’r bobl leol, iechyd, yr economi, diwylliant a’r amgylchedd.

Parch a Gofal

Rydym ni’n helpu amddiffyn, gwella, cynnal a gofalu am iechyd a lles yr amgylchedd, cymunedau lleol, unigolion, treftadaeth a diwylliant Cymru – trwy ein cyfathrebiadau, ein gweithredoedd a’n hethos.

Rydym yn canolbwyntio ar wneud newid cadarnhaol parhaus trwy ddatgloi potensial y tir a’r coed, meithrin ac adeiladu gwydnwch o fewn ein cymunedau lleol.

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein defnydd o’r iaith Gymraeg yn barhaus.

Cynhwysol

Yn falch o fod wedi ymrwymo i ddiwylliant llawn tegwch, urddas a pharch tuag at bawb, rydym yn cymryd camau cadarnhaol i hyrwyddo a chynnal cydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb trwy gydol y sefydliad.

Rydym yn canolbwyntio ar gyfiawnder cymdeithasol a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymunedau wedi’u hymyleiddio. Rydym hefyd yn goresgyn rhwystrau ac yn cefnogi anghenion lles a hyfforddiant unigolion.

Ymatebol

Adnabod a chefnogi anghenion cymunedau a byd natur.

Yn weithredol, rydym yn ailgysylltu ac yn ymgysylltu â chymunedau trwy ddefnyddio’r iaith, y tir a’r coed i wella ymwybyddiaeth, sgiliau a dealltwriaeth o’n lle ni o fewn byd natur, gan wella iechyd yr amgylchedd a’r economi leol er budd pawb.

Dysgu ac Ysbrydoli

Deinamig a mentrus, creadigol a diduedd – rydym yn herio, yn arloesi ac yn dathlu.

Rydym yn anelu at adfywio, atgynhyrchu a diweddaru arferion rheoli tir a choetiroedd traddodiadol, gan ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf trwy gyfleoedd dysgu a fydd yn gosod sgiliau ac yn datblygu dealltwriaeth o sut i amddiffyn yr amgylchedd ar gyfer dyfodol cynaliadwy.

Gan ddysgu’n barhaus o’n rhaglenni darpariaeth ein hunain, rydym yn rhannu arferion da ac yn cydweithio er mwyn dysgu gan eraill.

Ansawdd

Trwy ymddwyn gyda gonestrwydd ac arbenigedd, mae ansawdd wrth wraidd popeth yr ydym yn ei wneud.

Trwy ddeall a chynnal proses hunan-asesu ac adolygu parhaus, rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad cadarnhaol, gwerthfawr, cadarn o ansawdd uchel i bawb.

Rydym yn croesawu ac yn gwrando ar ein hadborth er mwyn gwella ac ehangu ein darpariaeth yn barhaus.

EIN TÎM

Cyfarfod â'r tîm 

Ffion Farnell
FFION FARNELL
Prif Weithredwr
Teresa Walters
TERESA WALTERS
Swyddog Gweithredol
Helen Gethin
HELEN GETHIN
Rheolwr Cyllid
Fay Hollick
FAY HOLLICK
Swyddog Gweinyddol a Chyllid
Steve Adams
STEVE ADAMS
Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu
Angie Martin
ANGIE MARTIN
Rheolwr Achredu
Anna Dauksta
ANNA DAUKSTA
Swyddog Hyfforddiant ac Achredu
Cath Seymour
CATH SEYMOUR
Rheolwr Prosiect
Gill Ogden
GILL OGDEN
Swyddog Datblygu
Charlie Pinnegar
CHARLIE PINNEGAR
Cydlynydd Ceredigion
Steve Parkin
STEVE PARKIN
Mentor Ceredigion
Cath Rigler
CATH RIGLER
Arweinwr Gweithgaredd Ceredigion
Jonathan Stevie Stevenson
JONATHAN STEVIE STEVENSON
Arweinwr Gweithgaredd Ceredigion
Nancy Hardy
NANCY HARDY
Cydlynydd Sir Gaerfyrddin
Jenna Morris
JENNA MORRIS
Mentor Sir Gaerfyrddin
Ben Burrage
BEN BURRAGE
Arweinwr Gweithgaredd Sir Gaerfyrddin
Peter Lee-Thompson
PETER LEE-THOMPSON
Arweinwr Gweithgaredd Sir Gaerfyrddin
Beth Osman
BETH OSMAN
Cydlynydd Sir Benfro
Nel Jenkins
NEL JENKINS
Mentor Sir Benfro
Emily Wilson
EMILY WILSON
Arweinwr Gweithgaredd Sir Benfro
Thomas Haskett
THOMAS HASKETT
Arweinwr Gweithgaredd Sir Benfro
Gayle Atherfold-Dudley
GAYLE ATHERFOLD-DUDLEY
Cydlynydd Powys
Ben Flynn
BEN FLYNN
Mentor Powys
Iona Blockley
IONA BLOCKLEY
Arweinwr Gweithgaredd Powys
Vic Pardoe
VIC PARDOE
Arweinwr Gweithgaredd Powys
Vik Wood
VIK WOOD
Arweinydd Peilot AnTir
Alice Read
ALICE READ
Cydlynydd Prosiect Dichonoldeb
Al Prichard
AL PRICHARD
Cydlynydd Datblygiad Safle & Gwirfoddolwr
Lori-Beth Underhill
LORI-BETH UNDERHILL
Cynorthwyydd Prosiect

YMDDIRIEDOLWYR

Mar.Adrian.2018-195x195b.jpg#asset:4420   Anna_180417_124608.jpg#asset:2753    Guy_180417_124640.jpg#asset:2755    Hannah_180417_124654.jpg#asset:2756    

Mar.Leila.2018.jpg#asset:3989    Roger.jpg#asset:3974    Ross.jpg#asset:3973    

    Tabitha-Binding2-2018-low-res.jpg#asset:    Mar.Sue.Gineley.2020.jpg#asset:3971

Adrian Wells (Cadeirydd) | Anna Prytherch | Guy Evans | Hannah Wilcox Brooke

Leila Sharland | Roger Thomas | Ross Lister

Tabitha Binding | Sue Ginley

Hyfforddwyr llawrydd

Staff Crop

Ein Cynnig Cymraeg

Logo Cynnig Cymraeg 02 Reduced

Mae Tir Coed yn sefydliad sy’n falch iawn o’i wreiddiau Cymreig. Rydym yn awyddus i gysylltu cymunedau â’n gwaith yn weithredol trwy ddefnyddio’r iaith Gymraeg. Rydyn ni’n gweithredu’n ddwyieithog ym mhob agwedd o’n gwaith ac rydym wedi ymrwymo’n llawn i ddatblygu ac ehangu ein defnydd o’r iaith Gymraeg yn barhaus.

Fel rhan o’n Cynnig Cymraeg:

Gallwch chi:

  1. Gymryd rhan mewn cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg*, a chael mynediad at adnoddau cefnogol, yn Gymraeg ac yn ddwyieithog
  2. Cysylltu â ni yn Gymraeg dros y ffôn, ar e-bost neu’r cyfryngau cymdeithasol 
  3. Siarad Cymraeg â staff a gwirfoddolwyr sy’n gwisgo’r bathodyn ‘Iaith Gwaith’ oren

Byddwn yn:

  1. Annog ein staff i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg a rhoi’r cyfle iddynt ddysgu
  2. Parhau i gynnal ein gwefan sy’n hollol ddwyieithog

*Lle nad oes tiwtoriaid sy’n siarad Cymraeg ar gael, gallwn gynnig gwasanaeth cyfieithu. Rydym yn bwriadu ehangu ein darpariaeth gyfredol.

Rydym yn croesawu adborth am ein darpariaeth iaith Gymraeg fel y gallwn barhau i wella.

EIN PARTNERIAID

SCC-logo-300x154.jpg#asset:4585:url NTV_C_D_525_S_C.png#asset:4583:url agored-cymru-logo.jpg#asset:4579:url   download.png#asset:4582:urlCUSP-Logo@4x-1024x273.png#asset:4581:urlCerCCLogo.jpg#asset:4580:urlPembrokeshire-logo-three-colour-e1487670   yrarddlogo.jpg#asset:4586:urlCARAD.jpg#asset:2608:url    1121208_17_1.jpg#asset:4589:urlaberystwyth-university-logo-freelogovect   0_Welsh-Water-investment.jpg#asset:4588:nrw_logo_cmyk_stack.jpg#asset:4592:url  MWMAC_logo_final_rgb.jpg#asset:4591:url Ty-Pren-web.jpg#asset:4594:url  The_Rank_Foundation_logo_rgb-PNG-Transpa

EIN CEFNOGWYR & CHYLLIDWYR

new-funders-logos-single.jpg#asset:4271