AMDANOM NI

Mae Tir Coed yn cysylltu pobl gyda Thir a Choed trwy ddarparu hyfforddiant, addysg a rhaglenni llesiant yn yr awyr agored ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Tircoed Map

Dros yr 23 mlynedd diwethaf mae Tir Coed wedi datblygu model ymgysylltu gynhwysfawr sy'n cynnal unigolion wrth iddynt ddatblygu, o'r cyswllt cyntaf i gyflogaeth. Mae'r holl waith a wneir gan wirfoddolwyr a hyfforddedigion yn gwella iechyd ein tir a choetiroedd a'u hygyrchedd, sydd o fantais i'r gymuned gyfan.

Ein hamcanion

GWELEDIGAETH

Cymunedau gwledig cynaliadwy sydd yn rhan o'u hamgylchfyd naturiol.

CENHADAETH

I ddatgloi potensial tir a choetiroedd i ddarparu cyfleusterau cymunedol, gweithgareddau addysgol a iachus, a chreu cyfleoedd gwaith ar gyfer unigolion dan anfantais yng nghefn gwlad Cymru. Bwriadwn wneud newid hirdymor er gwell.

Our Aim Tree Welsh

EIN MODEL

Dros yr 23 mlynedd diwethaf, mae Tir Coed wedi dod yn arbenigwyr ar ddulliau o ymgysylltu pobl â gweithgareddau mewn tir a choetiroedd. Dangosa'r model canlynol y ddamcaniaeth sy'n sylfaen i'r newid a welir gan ein cyfranogwyr wrth

MODEL YMGYSYLLTU TIR COED

Toc Progression Welsh

HANES

Yn gweithio gyda chymunedau a tir a choetiroedd ers 1998

Tir Coed History Tree Welsh

Ein Gwerthoedd

Tir Coed Values Welsh

Ein gwerthoedd yn llawn

EIN TÎM

StandardisationDay.2023.11.21-3.jpg#asset:5669

Cath Seymour
CATH SEYMOUR
Cyd-Brif Swyddog Gwreithredol / Pennaeth Gweithrediadau
Helen Gethin
HELEN GETHIN
Cyd-Brif Swyddog Gweithredol / Pennaeth Cyllid
Angie Martin
ANGIE MARTIN
Rheolwr Achredu
Jenna Morris
JENNA MORRIS
Pennaeth Chyfathrebu
Nancy Cole
NANCY COLE
Pennaeth Datblygu
Teresa Walters
TERESA WALTERS
Codwr Arian Cyswllt
Tracy Stack
TRACY STACK
Cydlynydd Hyfforddiant ac Achredu
Fay Hollick
FAY HOLLICK
Cydlynydd Cyllid
Nel Jenkins
NEL JENKINS
Swyddog Cyfathrebu a Gweinyddol
Charlie Pinnegar
CHARLIE PINNEGAR
Cydlynydd Ceredigion
Al Prichard
AL PRICHARD
Mentor Ceredigion
Rob Smith
ROB SMITH
Arweinwr Gweithgaredd Ceredigion
Steve Parkin
STEVE PARKIN
Arweinwr Gweithgaredd Ceredigion
Martyn Davies
MARTYN DAVIES
Cydlynydd Sir Gaerfyrddin
Hannah Cantwell
HANNAH CANTWELL
Mentor Sir Gaerfyrddin
Ben Burrage
BEN BURRAGE
Arweinwr Gweithgaredd Sir Gaerfyrddin
Peter Lee-Thompson
PETER LEE-THOMPSON
Arweinwr Gweithgaredd Sir Gaerfyrddin
Gina Stokes
GINA STOKES
Cydlynydd Sir Benfro
Wayne Murphy
WAYNE MURPHY
Mentor Sir Benfro
Emily Wilson
EMILY WILSON
Arweinwr Gweithgaredd Sir Benfro
Thomas Haskett
THOMAS HASKETT
Arweinwr Gweithgaredd Sir Benfro
Gayle Atherfold-Dudley
GAYLE ATHERFOLD-DUDLEY
Cydlynydd Powys (rhannu swydd)
Alice Read
ALICE READ
Cydlynydd Powys (rhannu swydd)
Mat Sheldon
MAT SHELDON
Mentor Powys
Sally Phillips
SALLY PHILLIPS
Arweinwr Gweithgaredd Powys

YMDDIRIEDOLWYR

Anna Prytherch (Cyd-gadeirydd y Bwrdd)
ANNA PRYTHERCH (CYD-GADEIRYDD Y BWRDD)
Leila Sharland (Cyd-gadeirydd y Bwrdd)
LEILA SHARLAND (CYD-GADEIRYDD Y BWRDD)
Hannah Wilcox Brooke
HANNAH WILCOX BROOKE
Sue Ginley
SUE GINLEY
Guy Evans
GUY EVANS
Kerrie Gemmill
KERRIE GEMMILL
Roger Thomas
ROGER THOMAS

Hyfforddwyr llawrydd

Staff Crop

Ein Cynnig Cymraeg

Logo Cynnig Cymraeg 02 Reduced

Mae Tir Coed yn sefydliad sy’n falch iawn o’i wreiddiau Cymreig. Rydym yn awyddus i gysylltu cymunedau â’n gwaith yn weithredol trwy ddefnyddio’r iaith Gymraeg. Rydyn ni’n gweithredu’n ddwyieithog ym mhob agwedd o’n gwaith ac rydym wedi ymrwymo’n llawn i ddatblygu ac ehangu ein defnydd o’r iaith Gymraeg yn barhaus.

Fel rhan o’n Cynnig Cymraeg:

Gallwch chi:

  1. Gymryd rhan mewn cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg*, a chael mynediad at adnoddau cefnogol, yn Gymraeg ac yn ddwyieithog
  2. Cysylltu â ni yn Gymraeg dros y ffôn, ar e-bost neu’r cyfryngau cymdeithasol
  3. Siarad Cymraeg â staff a gwirfoddolwyr sy’n gwisgo’r bathodyn ‘Iaith Gwaith’ oren

Byddwn yn:

  1. Annog ein staff i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg a rhoi’r cyfle iddynt ddysgu
  2. Parhau i gynnal ein gwefan sy’n hollol ddwyieithog

*Lle nad oes tiwtoriaid sy’n siarad Cymraeg ar gael, gallwn gynnig gwasanaeth cyfieithu. Rydym yn bwriadu ehangu ein darpariaeth gyfredol.

Rydym yn croesawu adborth am ein darpariaeth iaith Gymraeg fel y gallwn barhau i wella.

EIN CEFNOGWYR & CHYLLIDWYR

2024-Funders.PNG#asset:5842

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed