AnTir

Ers mis Tachwedd 2021 mae Tir Coed wedi bod yn cynnal cynllun peilot dichonoldeb ar gyfer prosiect AnTir; peilot 12 mis.

Datblygodd a chyflwynodd Tir Coed 2 gwrs newydd sbon – garddio bywyd gwyllt a thyfu bwyd organig, a datblygu unedau dysgu achrededig ar eu cyfer. Fe wnaethom hefyd dreialu rhaglen wirfoddoli yn yr ardd.


Fel rhan o fanc tir a llafur mae Tir Coed yn datblygu (sy’n cysylltu hyfforddeion di-waith â rheolwyr tir sydd angen cymorth) recriwtiodd Tir Coed gynghorydd gwledig i gynnal ymgynghoriad gyda ffermwyr a rheolwyr tir yn siarad â 100 o bobl i ddarganfod pa sgiliau fydd eu hangen yn y dyfodol, ac felly, beth i hyfforddi pobl ynddo o dan brosiect AnTir.

Mae'r gwirfoddoli wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth gael pobl i gymryd rhan mewn prosiectau tyfu cymunedol lleol; cynnig parhad a sbarduno diddordebau a chyfeillgarwch newydd. Nid yw hyn wedi gweithio cystal gyda chanlyniadau cyflogadwyedd ond yn sicr mae wedi gwneud gwelliant amlwg i les pobl.


Fodd bynnag, mae'r cyrsiau hyfforddi wedi bod mor llwyddiannus wrth sicrhau bod pobl wedi'u hyfforddi ac yn gyflogadwy fel ein bod wedi colli nifer o bobl dros gyfnod y cyrsiau i waith cyflogedig.

Ymwelwyd â nifer o safleoedd ledled Ceredigion, gan ddod â chysylltiadau cyffrous ar gyfer y dyfodol. Roedd rhai o'r safleoedd yn darparu gweithgareddau rheolaidd ac roedd rhai yn ddigwyddiad unigol yn unig.

Mae Tir Coed wedi gweithio'n agos gyda llu o ganolfannau teulu - gan fynd â'r gweithgareddau i'r bobl, sydd wedi ein galluogi i ymgysylltu â llawer o bobl a rhoi cynnig ar yr hyn sy'n gweithio orau.

Mae’r peilot hefyd wedi ein galluogi i ddatblygu ymhellach y safle hyfforddiant a lles yng Ngardd Tŷ Llwyd yn dilyn y gwaith sylfaen llwyddiannus a alluogwyd gan grant Arian i Bawb a Cadwch Gymru’n Daclus.


Yn ystod y prosiect peilot dichonoldeb AnTir wedi darparu cyrsiau ‘parod am waith’ byrrach sydd wedi effeithio ar y ffordd rydym yn bwriadu cyflwyno cyrsiau yn y dyfodol; byddant yn awr yn fyrrach ac yn canolbwyntio mwy ar barodrwydd i weithio ar unwaith.

Mae Tir Coed hefyd wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn datblygu’r grŵp cynghori ac yn ffurfio partneriaethau gydag amrywiaeth o sefydliadau a phrosiectau, un enghraifft o’r fath yw Cyngor Tref Aberystwyth a Gŵyl Go & Grow.

Ar y cyfan mae’r peilot wedi bod yn llwyddiant ysgubol wrth lunio prosiect AnTir ac wrth baratoi Tir Coed fel mudiad i bontio o’n gwaith presennol i raglenni ehangach prosiect AnTir – cyfnod cyffrous o’n blaenau.

Eisiau gwybod mwy am ein cyrsiau?

Diddordeb?

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed