DI-WAITH > SAER & CREFFTWR HUNANGYFLOGEDIG

YN 2012 YMGYSYLLTODD ALED GYDA CHYNLLUN PEILOT VINE AR GWRS HYFFRODDIANT ACHREDIG TIR COED

  Wedi'r cwrs hyfforddi:

 “Wrth fynychu cynllun peilot VINE Tir Coed yng ngaeaf 2012, dysgais llawer am yr hyn yr oeddwn eisiau ei wneud gyda fy mywyd. Roedd hefyd yn ysbrydoliaeth gref i mi, a rhoddodd yr hyder i mi benderfynu fy mod yn medru cyflawni fy amcanion. Ers hynny 'dwi wedi bod yn dysgu fy hunan i durnio pren ac yn cynyddu fy ngwybodaeth am grefft coedwig a gweithio pren. Bu'r sgiliau a ddysgais ar y cwrs o gymorth i mi gael peth gwaith yn adeiladu toiledau cwrtaith fframyn pren unigolyddol. Mae'r gwaith hyn wedi datblygu fy sgiliau saer yn fwy ac wedi galluogi i mi gynyddu'r offer sydd gen i yn raddol. Dros y 12 mis diwethaf 'dwi wedi bod yn gweithio tuag at fy nod bersonol o gael pob darn o offer sydd angen arnaf a gweithio ar gyfer fy hunan yn gwneud a gwerthu cynhyrchion o'r turn.” 

AETH ALED YMLAEN I GYFRANOGI YM MHROSIECT DILYNIANT CREFFT HADAU YN 2014 – 15 ER MWYN DATBLYGU EI FUSNES YN GWERTHU CYNHYRCHION CREFFT PREN, CREODD TIR COED BLATFFORM IDDO FARCHNATA A GWERTHU EI GYNHYRCHION O WAITH LLAW YN AMGUEDDFA CEREDIGION 

Wedi prosiect Hadau: 

“'Dwi'n teimlo bod y prosiect wedi bod yn allweddol wrth gynorthwyo i mi gymryd fy nghrefft o ddifrif a sylweddoli bod yna botensial i mi wneud bywoliaeth allan o rhywbeth 'dwi'n caru gwneud. Mae wedi rhoddi hwb mawr i'm hyder i ac wedi fy ysbrydoli i ddechrau datblygu rhywbeth a fu'n hobi yn fusnes dichonadwy. Mae'r amgueddfa wedi darparu cyfle gwerthfawr iawn i ni, un a allai wneud gwahaniaeth mawr i'n dyfodol, nid yn unig ein dyfodol ni fel crefftwyr, ond y gymuned ehangach a chrefftau lleol cynaliadwy.”

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed