PROSIECT Peilot LEAF

Dysgu i Alluogi Cyflawniad a Boddhad  

Ar hyn o bryd y mae Tir Coed yn cyflwyno'r blwyddyn beilot ar gyfer y Prosiect LEAF. Bydd y peilot yn rhedeg rhwng Rhagfyr 2016 a Rhagfyr 2017. Mae'r prosiect peilot wedi'i ariannu gan gynllun Arwain ym Mhowys, Sir Benfro a Cheredigion ac wedi derbyn arian cyfatebol gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Yn ystod y flwyddyn beilot, mi fydd Tir Coed yn gweithio mewn tair sir, Ceredigion, Powys a Sir Benfro, yn cyflwyno 6 cwrs hyfforddi ar draws 3 safle gwahanol, 1 wythnos o hyfforddiant dwys ar bob safle a 10 sesiwn gweithgaredd pwrpasol ar bob safle.

      

PROSIECT LEAF

Dysgu i Alluogi Cyflawniad a Boddhad 


Ar hyn o bryd mae Tir Coed  yn codi arian ar gyfer ein prosiect mawr nesaf (2017 – 2022). Bydd y prosiect yn darparu gweithgareddau estyn allan cychwynnol a chyrsiau hyfforddi cyflwyniadol ar gyfer grwpiau dan anfantais ynghyd â darparu llwybrau dilyniant arloesol tuag at hyfforddiant pellach, datblygu a deori busnesau, er mwyn cyfoethogi a datblygu'r cyfleoedd am waith ar hyd a lled Canolbarth a gorllewin Cymru. Defnyddir dulliau partneriaethol  newydd yn y prosiect arloesol ac aml-haenog hwn. Ar hyn o bryd mae cysylltiadau LEAF yn cael eu datblygu gyda Coed Cymru, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol, Ymddiriedolaeth Cwm Elan, MWMAC, CNC, CARAD, Dwr Cymru a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro 

Byddwn yn coladu bas data o fusnesau coetirol, cyfleoedd i wirfoddoli a hyfforddi ymhellach a phrentisiaethau, er mwyn cynyddu'r cyfleoedd cam nesaf ar gyfer hyfforddeiau Tir Coed a chynnal y sector gyda newydd-ddyfodiaid ifanc. 

Mae disgwyl i'r prosiect llawn ddechrau fis Hydref 2017.


ELAN LINKS 

Mae Prosiect Elan Links, prosiect Partneriaeth Tirlun £3 miliwn rhwng Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Dwr Cymru, CARAD a Tir Coed yn ei flwyddyn datblygu ar hyn o bryd. Bydd y prosiect yn gwarchod treftadaeth unigryw ac arbennig Cwm Elan tra'n cynyddu cyfleoedd ar gyfer mwynhad, addysg, hyfforddiant a hamdden er lles pawb.    

Bydd Tir Coed yn arwain ar agwedd estyn allan ac ymgysylltu cymunedol y prosiect 5 mlynedd gan ddarparu:

  • 25 x diwrnod y flwyddyn o weithgareddau wedi eu teilwra ar gyfer grwpiau dan anfantais.
  •  2 x cwrs hyfforddi cyflwyniadol y flwyddyn 
  • 2 x wythnos o hyfforddiant dwys y flwyddyn
  • 30 x siwrnod a noson o encil ar gyfer grwpiau dan anfantais o Birmingham  
  • 1 x swydd ymchwil PhD yn y gwyddorau cymdeithasol  
  • 1 x prentisiaeth y flwyddyn am 5 mlynedd

Gan gysylltu gyda themâu ehangach y prosiect, bydd yna gyfleoedd am brentisiaethau, lleoliadau gwaith a hyfforddiant pellach.  

Bydd Cwm Elan hefyd yn safle i ddarparu Prosiect LEAF.

Mae disgwyl i brosiect llawn Elan Links gychwyn fis Hydref 2017

     

Dysgu am Goed

Mae Tir Coed ar hyn o bryd yn ymgynghori gydag ysgolion Cynradd Ceredigion ynglŷn a phartneriaeth posib gyda'r Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol. Gobaith Tir Coed yw i gyflwyno cynllun Dysgu am Goed ar ran y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol yng Nghymru. Am, fwy o wybodaeth ynglyn â'r cynllun sy'n cael ei redeg yn Lloegr, ewch i: 

Cynnydd

Bydd Tir Coed yn cyflwyno darpariaeth goedwid ar gyfer Cynllun Cynnydd yng Ngheredigion rhwng Ebrill 2017 a Chwefror 2019.  Nod y cynllun Cynnydd yw i gefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 24 mlwydd oed i wella eu presenoldeb yn yr ysgol, eu cyrhaeddiad a'u ymddygiad a'i helpu i fagu sgiliau a chymwysterau fydd yn y pen draw yn eu helpu i ennill cyflogaeth yn yr ardal leol.

Gwelwch ein calendr am ddigwyddiadau a ffyrdd o ymuno gyda ni