Encilion Elan

Amdanom ni:

Mae Cwm Elan yn le arbennig iawn, gyda thirwedd, stori a hanes unigryw. Mae ein cronfeydd dŵr yn darparu 360 miliwn litr o ddŵr i Firmingham bob dydd.

Mae Elan Links yn gynllun pum mlynedd, gwerth £3.3 miliwn, wedi’i gefnogi gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Ei nod yw amddiffyn y dreftadaeth yng Nghwm Elan a hybu’r cyfleoedd sydd ar gael.

Mae ein hencilion ar gael drwy’r cynllun. Hoffwn ni annog pobl o ardal Birmingham i wneud cysylltiad â’u ffynhonnell ddŵr.

Mae’r pecynnau’n cael eu darparu gan Tir Coed, sy'n bartneriaid yng nghynllun Elan Links ynghyd ag Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Dŵr Cymru Welsh Water,Community Arts Rhayader and District (CARAD)Chyfoeth Naturiol Cymru.

Encilion:

Mae Cwm Elan, Powys wedi bod yn darparu dŵr i Firmingham ers dros 100 mlynedd. Mae’r encilion hyn yn rhoi cyfle i bobl gysylltu â’r amgylchedd naturiol.

Mae’r encilion ar gael i sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl o grwpiau dan anfantais.

Byddwn ni’n gweithio gyda chi i greu pecyn o lety a gweithgareddau sy’n addas i’ch grŵp.

Yn ddibynnol ar eich dewisiadau, gall cynllun Elan Links gwmpasu’r costau ond mi fydd yn rhaid i chi drefnu’r drafnidiaeth. Gall barhau rhwng un a phedwar noson.


Bydd angen i chi:    

Cysylltwch â ni drwy: 

Ffôn: 01597 811527

Ebost: [email protected]

MAE GALW MAWR AM Y PECYNNAU DROS NOS RAD AC AM DDIM YMA - PEIDIWCH GOLLI’R CYFLE!   

www.elanvalley.org.uk/elanlink...

      

Ffurflen Ymholiad

Bydd y ffurflen ar-lein hon yn eich galluogi i fynegi diddordeb gyda Tir Coed fel y gallwn eich cysylltu ag un o'n cyrsiau hyfforddi awyr agored neu weithgareddau lles. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi i drafod y cyrsiau hyfforddi a/neu'r gweithgareddau lles sydd ar gael i chi a chwblhau'r broses gofrestru.

Diogelu Data a Chaniatâd

Bydd yr wybodaeth a gesglir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw'n ddiogel ar system storio ar-lein Tir Coed yn unol â Chanllawiau Diogelu Data a'n Polisi Preifatrwydd.

Sylwch ein bod weithiau'n profi galw mawr am ein cyrsiau hyfforddi, felly yn anffodus, ni allwn sicrhau lle ar unwaith i chi ar gwrs hyfforddi.

Mae Tir Coed yn elusen gofrestredig (#1115229) a Chwmni Cyfyngedig (#03918116).
Tir Coed, Uned 6G Parc Gwyddoniaeth, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH.

Beth yw:

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Y newyddion diweddaraf o Tir Coed