Blogiau

Adroddiad Effaith 2020

Tir Coed | 25/01/2021

Cymerwch gip ar beth o'r gwaith a oedd yn digwydd y tu ôl i'r llenni yn Tir Coed yn 2020.

Read more

Lleoliad Arweinydd Cymunedol

Tir Coed | 25/01/2021

Dewch i gwrdd ag Isabel Bottoms, Arweinydd Cymunedol Tir Coed o fewn rhwydwaith Llechi Glo a Chefngwlad.

Read more

Mae Simon yn edrych ymlaen yn eiddgar i fynd i’r coed

Tir Coed | 25/01/2021

Mae Simon Lovatt, Cydlynydd newydd Tir Coed yng Ngheredigion, yn edrych ymlaen at ddechrau gweithio yn y coed.

Read more

Crynodeb Prosiect Dysgu Am Natur

Tir Coed | 20/01/2021

Dysgu am Natur yw prosiect uchelgeisiol Tir Coed sy'n ceisio ailgysylltu plant ysgol yng Nghymru â'r byd naturiol.

Read more

Prosiect AnTir

Tir Coed | 18/01/2021

Mae AnTir yn brosiect 7 mlynedd sy’n darparu gweithgareddau lles a hyfforddiant mewn dulliau rheoli tir cynaliadwy (yn cynnwys tyfu bwyd). Fe’i cynhelir yn y pedair sir ganlynol, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Phowys. 

Read more

Tir Coed yn mynd yn ôl i'r coetiroedd

Tir Coed | 23/11/2020

Tir Coed yn ôl i’r goedwig yr wythnos ddiwethaf fel bod hyfforddeion yn gallu cwblhau cyrsiau a ddaeth i ben yn sydyn oherwydd Covid 19.

Read more

Gaeaf Gwyntog a Gwlyb yn Gorffen

Tir Coed | 23/03/2020

Mae ein cylchlythyr gaeaf yma! Mae wedi bod yn ychydig fisoedd prysur - rydym wedi bod yn cyflwyno pedwar cwrs hyfforddi 12 wythnos mewn Rheoli Coetir Cynaliadwy, wedi cyflogi 8 Arweinydd Gweithgaredd newydd ac mae gennym brosiectau newydd cyffrous! Darllenwch fwy yn ein cylchlythyr.
Mae'r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn anodd i lawer, mae Tir Coed yn meddwl am bawb a gafodd eu heffeithio gan y stormydd a'r llifogydd ar draws De a Gogledd Cymru ac yn gobeithio bod pawb yn aros yn ddiogel ac yn edrych allan am ei gilydd yn ystod y misoedd anodd a digynsail hyn o'n blaenau.

Read more

Cynhesrwydd yng Nghoed y Gaeaf - Lansio Cwrs 12 Wythnos Rheoli Coetir Cynaliadwy.

Tir Coed | 28/01/2020

Yn y tŷ crwn yng nghoetir Scolton Jerry, mae’r tân yn clecian ac mae’r tegell yn byrlymu i’r berw. Mae pobl yn ymgynnull i ddysgu am goed, planhigion, anifeiliaid a ffyngau; y mae eu rhyngweithiadau cymhleth yn wneud lan ecoleg bywyd coetir. Dan arweiniad Emily a Tom, fydd 10 hyfforddai yn dysgu sut i echdynnu deunyddiau defnyddiol a chydbwyso'r elfennau hyn; cysylltu â natur a'i gilydd mewn ffyrdd sy'n cynnal bywyd i bawb.

Read more

Adroddiad Diwedd Blwyddyn, Tachwedd 2018-2019.

Tir Coed | 10/12/2019

Mae ein Hadroddiad Diwedd Blwyddyn ar gyfer Tachwedd 2018-2019 allan! Darllenwch am yr holl waith gwych sydd wedi'i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. Gwnaethom ymgysylltu â 2,824 o bobl gyda 100% o'n cyfranogwyr yn mwynhau ein sesiynau!

Read more

Gweithdy Coed Nadolig

Tir Coed | 04/12/2019

Cynhaliodd y Tiwtor creadigol Anna Thomas weithdy Nadolig ar gyfer 14 o aelodau Canolfan Ieuenctid Aberaeron ar ran Gwasanaethau Ieuenctid Ceredigion, a oedd yn gyfanswm o 56 awr o waith!

Read more